Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden
Elk gebruik van onze website en/of diensten, als websitebezoeker, gast of gastheer, vormt een overeenkomst met alle voorwaarden en garandeert dat gebruikers alle hierin opgenomen voorwaarden begrijpen, ermee instemmen en accepteren.

Gastheren op het platform en gasten die het platform gebruiken, voldoen aan de Gedragscode van Sjjerpa, die deel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden.

Termen en Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termen gebruikt en als volgt gedefinieerd:

GASTHEREN: Gastheren zijn de aanbieders van sjjerpa-aanbiedingen. Sjjerpa-gastheren worden als zodanig gedefinieerd wanneer hun profiel online verschijnt op het platform en zij boekingen via Sjjerpa kunnen ontvangen.

GASTEN: Gasten zijn de klanten van Sjjerpa die het platform gebruiken om een reservering te maken of te communiceren met lokale gastheren.

Juridische entiteit
Sjjerpa is een besloten eenmanszaak geregistreerd in Nederland, met kantoren gevestigd te Rotterdam, Nederland.

Het is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven onder nummer 90221613.

Reserveringen (voor Gasten)
Alle reserveringen via Sjjerpa (op de website of app) worden automatisch overgedragen aan de aangevraagde gastheer.

Directe Bevestiging betekent dat de reservering automatisch wordt bevestigd op het gekozen tijdstip en datum en met de gevraagde gastheer. Dit voorkomt niet dat Sjjerpa een wijziging van gastheer, tijd of datum kan aanvragen.

Reserveringen Op Aanvraag zijn afhankelijk van de bevestiging van de gastheer op basis van hun beschikbaarheid of die van de activiteit of tickets indien relevant. Gasten verplichten zich tot hun betaling, en Sjjerpa garandeert dat de reservering binnen 48 uur wordt bevestigd of geweigerd.

Een reservering is alleen geldig wanneer deze is bevestigd door Sjjerpa via e-mail.

Gasten die een reservering maken bij sjjerpa begrijpen ons annuleringsbeleid.

Reserveringen (voor Gastheren)
Alle reserveringen gemaakt door gasten via sjjerpa verplichten de gastheren om de geboekte dienst te leveren.

Gastheren begrijpen dat annuleringen en wijzigingen een negatieve invloed hebben op de tevredenheid van gasten en hun prestaties op het platform zullen beïnvloeden.

Sjjerpa-gastheren worden op de hoogte gebracht van het annuleringsbeleid.

Betalingen
Bij het maken van een reservering moet u het volledige bedrag vooraf betalen. In dit geval betaalt u ons het volledige bedrag dat op de website staat vermeld, dat aan de gastheer wordt betaald, binnen 72 uur nadat het gereserveerde evenement op een bevredigende manier heeft plaatsgevonden, onder aftrek van de door de gastheer te betalen Sjjerpa-vergoeding. Als reiziger zijn er geen extra betalingen nodig; wanneer de reservering door ons is bevestigd, zijn alle betalingen voltooid.

Sjjerpa zal de betaling vergemakkelijken als commercieel bemiddelaar namens de gastheer. Daarom gaat de gastheer door het accepteren van deze Algemene Voorwaarden een overeenkomst aan met Sjjerpa waarin wordt bepaald dat Sjjerpa gemachtigd is om namens de gastheer de verkoop van de door de gastheer geleverde diensten te onderhandelen of te sluiten.

Zodra u (als gast) de betaling heeft gedaan, heeft u aan uw betalingsverplichting voldaan, dat wil zeggen, er is definitieve afrekening van de vordering van de gastheer op u als gast.

Toepasselijke belastingen
We verlenen diensten aan onze gastheren en daarom beschouwen we de gastheer als onze wettelijke klant. We zullen de gastheer factureren. Op deze factuur vermelden we onze gegevens, eventuele van toepassing zijnde belastingen en details van de dienst(en) die de gastheer aan de reiziger heeft geleverd. Als gastheer bent u verantwoordelijk voor het verstrekken van de reiziger met alle documentatie en/of factuur die nodig is om te voldoen aan de geldende belastingwetgeving.

Het is de enige verantwoordelijkheid van een gastheer om te bepalen welke belastingen van toepassing zijn en vereist zijn om te voldoen aan de geldende lokale belastingwetgeving en om eventuele overeenkomstige belastingen te betalen. Deze belastingen kunnen onder meer omvatten, maar zijn niet beperkt tot, belastingen zoals omzetbelasting, toeslagen, verkoopbelastingen, persoonlijke of vennootschapsbelastingen die worden opgelegd of enige andere belastingen die worden geheven op reserveringen die via onze website zijn gemaakt of de betaling daarvan. Gastheren verklaren en garanderen dat zij dergelijke belastingen op tijd en in overeenstemming met de geldende belastingwet zullen betalen.

Eigendomsmateriaal
Sjjerpa-content mag niet worden gebruikt of gekopieerd zonder uitdrukkelijke toestemming van Sjjerpa. Alle tekst, afbeeldingen, redactionele inhoud, gegevens, opmaak, grafieken, ontwerpen, HTML, uiterlijk en gevoel, foto's, muziek, geluiden, afbeeldingen, software, video's, ontwerpen, lettertypen en andere inhoud (gezamenlijk "Eigendomsmateriaal") op deze website is eigendom van Sjjerpa, of wordt gebruikt met toestemming van de eigenaar. Dit Eigendomsmateriaal is beschermd in alle vormen, media en technologieën. Gebruikers mogen niets kopiëren, downloaden, gebruiken, herontwerpen, herconfigureren of herzenden vanaf deze website zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Sjjerpa.

Kwaliteit van informatie
Hoewel we ons uiterste best doen om de kwaliteit van de evenementen gehost door onze gastheren te verifiëren, kunnen we niet garanderen dat deze foutloos zijn en evenmin kunnen we garanderen dat alle inhoud op onze website zonder fouten is. In het geval van misleidende voorstelling of wangedrag op onze website of in het kader van de evenementen georganiseerd door gastheren via onze website en/of diensten, kunnen we besluiten, naar ons eigen goeddunken, om de reiziger te crediteren met een terugbetaling voor het betaalde reserveringsbedrag of een deel daarvan en de gastheer met dit bedrag te belasten. Geen enkele actie van ons mag worden opgevat als het aanvaarden van enige aansprakelijkheid anders dan hierin vermeld.

Bij het verstrekken van onze service is de informatie die we verstrekken gebaseerd op de informatie die aan ons wordt verstrekt door de gastheren. Hoewel we redelijke zorg en aandacht zullen besteden aan het uitvoeren van onze service en (de meeste) gastheren zullen verifiëren, kunnen we niet garanderen dat alle informatie nauwkeurig, volledig en/of correct is. Elke gastheer blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid en juistheid van de (beschrijvende) informatie die op ons platform wordt weergegeven.

Daarom moet u uw eigen oordeel gebruiken bij het gebruik van een van de diensten die worden geleverd door onze gastheren. Niettegenstaande het voorgaande wordt onze, inclusief maar niet beperkt tot enige inhoud, gegevens en alle hiermee verband houdende informatie, verstrekt op basis van "AS IS" en "ZOALS BESCHIKBAAR" basis, zonder enige garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties van titel of niet-inbreuk of impliciete garanties van gebruik, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel of gebruik.

Garanties
Sjjerpa garandeert niet dat deze website en/of onze diensten ononderbroken of foutloos zullen zijn. We kunnen op elk moment correcties, wijzigingen, aanvullingen, verbeteringen en andere wijzigingen aanbrengen aan de website en diensten of de weergave of verstrekking van inhoud of functies stopzetten zonder kennisgeving aan een gebruiker.

Disclaimer
We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat alle informatie die we u verstrekken 100% correct is. Echter, omdat ook wij mensen zijn, worden er fouten gemaakt. Hierbij wijzen wij alle garanties en voorwaarden met betrekking tot het gebruik van onze website en/of diensten af, inclusief, maar niet beperkt tot de beschikbaarheid, betrouwbaarheid of kwaliteit van onze website en diensten, de evenementen die via ons worden aangeboden, inclusief de aard en kwaliteit van de evenementen, en zijn niet verantwoordelijk en zullen niet verantwoordelijk zijn voor enige fout, gebrek of vergissing in alle inhoud en informatie die wordt ontvangen via onze gebruikers, inclusief door gastheren of reizigers. We keuren geen enkele entiteit, product of service goed die wordt genoemd in enige door gebruikers gegenereerde inhoud die beschikbaar is op onze website.

Aansprakelijkheid
De verantwoordelijkheid van Sjjerpa is beperkt tot het faciliteren van de beschikbaarheid van onze website, applicatie en diensten. Deelname aan een van de evenementen georganiseerd door de gastheren is op eigen risico. De aansprakelijkheid van Sjjerpa voor schade zal beperkt zijn tot het bedrag dat door gasten is betaald. Behalve zoals hierin vermeld, zal Sjjerpa in geen geval aansprakelijk zijn voor enige indirecte, bijzondere, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook, hetzij in een handeling van nalatigheid of andere onrechtmatige handelingen als gevolg van of voortvloeiend uit deelname aan een van de evenementen georganiseerd door de gastheren.

Problemen en Klachten
We zullen u helpen in geval van problemen of klachten waar mogelijk. In geval van een klacht over, of probleem met het platform, de app of diensten, neem dan contact op met Sjjerpa om het probleem op te lossen. In geval van een klacht over een evenement gaat u ermee akkoord om binnen 1 dag nadat de klacht is ontstaan contact op te nemen met Sjjerpa en gaat u ermee akkoord om oprecht met Sjjerpa samen te werken en Sjjerpa te helpen. U gaat ook akkoord met het verstrekken van informatie aan Sjjerpa en het ondernemen van acties die redelijkerwijs door Sjjerpa kunnen worden gevraagd. Als gastheer gaat u ermee akkoord dat in geval van een no-show of onbevredigende afwijkingen in het evenement die door u zijn veroorzaakt, de gast zal worden terugbetaald en u geen betaling zult ontvangen. Als gast begrijpt u dat in geval van een no-show of het niet voltooien van/onderbrekingen tijdens het evenement die door u zijn veroorzaakt, u als gast verantwoordelijk bent voor eventuele schade tot het betaalde bedrag.

In geval van enige schadeclaims of andere klachten met betrekking tot het evenement die het betaalde bedrag overschrijden, zal Sjjerpa bemiddelen om een redelijke oplossing te vinden tussen reiziger en gastheer.

Elke claim of klacht tegen Sjjerpa met betrekking tot de service moet onmiddellijk worden ingediend, maar in ieder geval binnen 14 dagen na afloop van het gereserveerde evenement. Elke claim of klacht die na de periode van 14 dagen wordt ingediend, kan worden afgewezen en de eiser zal zijn/haar recht op enige (schade- of kosten)vergoeding verliezen.

Voor zover toegestaan door de wet, zullen deze Algemene Voorwaarden en de verstrekking van onze diensten worden beheerst door en uitgelegd in overeenstemming met Nederlands recht, en zal elk geschil dat voortvloeit uit deze Algemene Voorwaarden en onze diensten uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Rotterdam, Nederland.

Gedragscode voor Sjjerpa Gastheren
Sjjerpa gastheren worden verwacht zich te houden aan de Sjjerpa Gastheren Gedragscode en deze te respecteren. De Sjjerpa Gastheren Gedragscode bevat kwaliteitsnormen en basisvereisten voor gastheren.

I. Kwaliteitsnormen

Gastkwaliteit bij Sjjerpa wordt gedefinieerd door de volgende normen:

Passie

Gepassioneerde gastheren zijn het hart van Sjjerpa. Onze belofte aan reizigers is om hen een unieke ervaring te bieden, geleid door gastheren die gepassioneerd zijn over het onderwerp van de ervaring, er een persoonlijke band mee hebben en diepgaande kennis hebben.

Als gastheer wordt van u verwacht dat u deze passie met uw gasten deelt:

Ken uw onderwerpen diepgaand, extra onderzoek en voorbereidingswerk kunnen een wereld van verschil maken.
Wees volledig aanwezig tijdens de ervaring, vermijd bijvoorbeeld afgeleid te worden door uw mobiele telefoon.
Wees open en ontvankelijk voor de feedback die u ontvangt van gasten en Sjjerpa.

Authenticiteit

Sjjerpa gastheren willen de echte ziel van hun stad/plek delen en een authentieke ervaring aan gasten bieden.

Bied een authentieke ervaring door een uniek perspectief te delen, geheime pareltjes te onthullen en unieke toegang te bieden aan uw gasten. Onthoud dat gasten u hebben geboekt omdat ze iets willen ervaren wat ze niet zelf kunnen doen!

Verbinding

Het verbinden van culturen, natuur en mensen is onze missie. Verbind u met uw gasten in alle stappen van hun Sjjerpa-reis.

Voor het ontmoeten van de gasten:

 • Wees beschikbaar om uw gasten gerust te stellen en hun vragen te beantwoorden. Ze hebben mogelijk extra informatie nodig of gewoon geruststelling dat ze de juiste gastheer en ervaring hebben gekozen.
 • Als er wijzigingen nodig zijn in de route of het plan voor de ervaring, communiceer dit dan duidelijk naar uw gasten. Zorg ervoor dat ze comfortabel zijn met de wijzigingen.

Tijdens de ervaring:

Let op de behoeften van uw gasten: specifieke groepen (ouderen, kinderen, personen met een handicap) hebben mogelijk speciale zorg nodig.
Geef uitleg met uw gezicht naar de gasten gericht en maak pauzes om ervoor te zorgen dat iedereen in de groep betrokken en geïnteresseerd is.
Wees u bewust van culturele verschillen en onthoud dat verschillende mensen verschillend gedrag verwachten en verschillende gevoeligheden hebben. Blijf nieuwsgierig en houd een open geest.

Na de ervaring:

Het opvolgen van de ervaring en het delen van extra informatie en tips met de gasten kan veel verschil maken!
Het niet voldoen aan deze normen zal resulteren in onverenigbaarheid om als Sjjerpa gastheer te werken. Als u extra ondersteuning of begeleiding nodig heeft, zijn we er voor u! Neem contact op met ons team om hulp en middelen te ontvangen.

II. Hostingvereisten

De volgende vereisten zijn minimale normen die gastheren moeten vervullen om een Sjjerpa-profiel te behouden. Elke schending van deze vereisten zal resulteren in een schending van de prestaties en kan leiden tot verwijdering van het platform.

Professionaliteit

Van gastheren wordt verwacht dat ze de volgende professionele normen respecteren:

 • Beschikbaar en bereikbaar zijn voor zowel de gasten als het kantoor, met name voor dringende of tijdsgevoelige kwesties, en rond de tijd van een boeking.
 • Een geschikte en professionele presentatie en outfit hebben, hygiënenormen respecteren.
 • Communiceren met gasten en Sjjerpa op een beleefde en respectvolle manier.
 • Het nakomen van de verplichting die een boeking is. Onvoorziene situaties kunnen natuurlijk voorkomen, maar te laat komen, annuleren of niet verschijnen bij een boeking zonder uw gasten te informeren en zonder een geldige reden is niet acceptabel.
 • Het vermijden van ongepast gedrag, zoals roken tijdens een rondleiding.

Merkloyaliteit

Sjjerpa gastheren vertegenwoordigen de Sjjerpa-gemeenschap en worden daarom verwacht de volgende beperkingen te respecteren:

 • Sjjerpa-tours moeten altijd privé zijn. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of aangevraagd door Sjjerpa met de instemming van alle partijen, mogen groepen van verschillende boekingen niet worden gemengd en mogen geen andere deelnemers dan de gasten zich bij de ervaring aansluiten.
 • Ervaringen moeten altijd worden geleid door de gastheer van de boeking; gastheren moeten nooit een andere persoon sturen om een boeking in te vullen.
 • Gastheren moeten zich onthouden van het uiten van negatieve gevoelens over Sjjerpa of klagen over het bedrijf of een van zijn partijen in aanwezigheid van de gasten of op openbare platforms. Alle klachten en feedback moeten rechtstreeks aan het Sjjerpa-team worden gericht.
 • Wees u bewust van uw online aanwezigheid en stel uw privacy-instellingen dienovereenkomstig in. Houd rekening met het Sjjerpa-beeld bij het delen van uw sociale profielen.
 • Gebruik het Sjjerpa-platform oprecht om uw profiel te promoten en ervaringen aan te bieden aan gasten, maar onthoud u van het gebruiken van het Sjjerpa-platform voor het uitvoeren van andere zakelijke activiteiten met gasten (bijvoorbeeld door te proberen het online boekingssysteem te omzeilen) of met andere gastheren.
 • Blijf onpartijdig en behoud een servicegerichte instelling en een rustig temperament bij interactie met gasten.
 • Gastheren mogen geen fooien vragen en mogen niet met gasten over beloning praten.

Veiligheid

Gastheren verbinden zich ertoe hoge normen voor veiligheid en beveiliging te handhaven bij het aanbieden van een dienst aan gasten. De volgende normen zijn van toepassing:

 • Sjjerpa-gastheren moeten altijd onveilige situaties vermijden en touractiviteiten beoordelen op mogelijke gevaren of kritieke punten.
 • Het informeren van gasten over relevante veiligheidsprocedures wanneer dat nodig is, het bijhouden van de relevante noodnummers en op de hoogte zijn van de dichtstbijzijnde medische voorzieningen is een must.
 • Gastheren mogen nooit dronken zijn tijdens een tour/ervaring. Het drinken van alcohol is verboden als wijn- of bierproeverijen niet zijn inbegrepen in de tour voor gasten (bijvoorbeeld Wine & Tapas-tour).
 • Bovendien verbinden gastheren zich ertoe nooit een alcoholische drank te kopen voor een minderjarige.
 • Bezit of gebruik van illegale drugs tijdens een tour zal leiden tot onmiddellijke verwijdering van het Sjjerpa-platform.
 • Emotionele of intiemebetrokkenheidbijeengast - of deze nu echt of vermeend is, en zoalsbeoordeelddoor
 • Sjjerpa naar eigen goeddunken - leidt tot onmiddellijke verwijdering van het platform. Sjjerpa-gastheren bevinden zich in een vertrouwenspositie en worden verwacht zich te allen tijde passend te gedragen tijdens een tour.
 • Gastheren mogen nooit de hotelkamers van gasten betreden om mogelijke misverstanden of verkeerde interpretaties te voorkomen.

Gedragscode voor Sjjerpa Gasten

Sjjerpa verbindt gasten met lokale gastheren over de hele wereld, biedt authentieke ervaringen en bouwt bruggen tussen culturen.

Om ervoor te zorgen dat de gecreëerde verbindingen wederzijds voordelig en respectvol zijn, moet elk gebruik van het Sjjerpa-platform in overeenstemming zijn met onze Gedragscode waarbij gebruikers akkoord gaan:

 1. De professionaliteit van hun lokale gastheer te respecteren.
 2. Zich niet beledigend, agressief, bedreigend, lasterlijk, racistisch of xenofobisch te gedragen, of met seksuele connotaties, aanzetten tot geweld, discriminatie of haat tegen hun lokale gastheer en de omringende mensen.
 3. Geen pogingen te ondernemen om het online boekingssysteem van het platform te omzeilen en een tour te regelen zonder deze op het platform te boeken.
 4. Contact op te nemen met een Sjjerpa-gastheer voor een ander doel dan:
  - Het regelen van details van de boeking voor een Sjjerpa-ervaring;
  - Het regelen van details van de ontmoeting met de gastheer;
  - Vragen om lokale tips & advies.
  - Lokale gebruiken en regels en voorschriften te respecteren.

Sjjerpa-diensten aan Gasten

Sjjerpa is een online platform voor reizigers die willen communiceren met lokale bewoners over de hele wereld om hen de meest uitstekende eetervaringen, rondleidingen en activiteiten aan te bieden. We zijn een marktplaats waar vraag (reizigers) aanbod (lokale gastheren) ontmoet.

Via onze website kunnen reizigers ervaringen, rondleidingen en activiteiten boeken bij lokale gastheren over de hele wereld.

Door een reservering te maken via ons platform gaan gasten een directe contractuele relatie aan met de gastheer bij wie ze een reservering maken. Vanaf het moment dat de boeking is gemaakt, fungeert Sjjerpa uitsluitend als bemiddelaar tussen de gast en de gastheer. Sjjerpa is geen partij bij enige overeenkomst tussen de gast en de gastheer en is niet aansprakelijk voor enige (toerekenbare) tekortkoming of andere schade die voortvloeit uit deze relatie.

Bij elke boeking is vereist dat ten minste één persoon van 18 jaar of ouder aanwezig is tijdens de ervaring.

Sjjerpa-diensten aan Gastheren

Sjjerpa is een online platform voor lokale bewoners die willen communiceren met reizigers van over de hele wereld om hen de meest uitstekende eetervaringen, rondleidingen en activiteiten aan te bieden. We zijn een marktplaats waar vraag (reizigers) aanbod (lokale gastheren) ontmoet.

Sjjerpa biedt lokale gastheren en gidsen de mogelijkheid om rondleidingen en activiteiten aan te bieden aan gasten via het platform (website en app) en via samenwerkingen met andere bedrijven.

Sjjerpa promoot het profiel van de gastheer, evenals aanbiedingen en helpt hen succesvol te zijn in hun streven als Sjjerpa-gastheer.

Diversiteit, Gelijkheid en Inclusie

Door toegang te bieden tot verschillende culturen en alles wat de wereld te bieden heeft, hopen we mensen te inspireren om te leren, gelijkheid in beloning voor lokale gastheren te creëren en bewustzijn en empathie te vergroten om positieve verandering teweeg te brengen. Deze intentie ligt ten grondslag aan alles wat we doen.

We geloven dat het vieren van de diversiteit van onze lokale gastheergemeenschap, al onze gasten en ons team de wereld een betere plek zal maken.